Ik staak - RK-ABVV

Ga naar de inhoud

Ik staak

Uw rechten
Niemand staakt voor zijn plezier!
Staken is altijd het laatste redmiddel. Als alle andere middelen niet geholpen hebben.

Misschien zit je met vragen over wat er gebeurt als je staakt?
Mogelijk is het zelfs je eerste keer?
Daarom zetten we voor jouw een aantal zaken op een rij...

Wat zijn mijn/onze rechten en plichten bij staking?

Mag ik staken?

Ja.
Het stakingsrecht is een basisrecht. Het Europees Sociaal Handvest van de raad Europa (dat ondertekend werd door België) erkent uitdrukkelijk het stakingsrecht.
Staken is dus geen misdrijf, het is een recht.

Meer nog:

Het hof van Beroep van Luik (14 januari 2010) stelde:

"Bedrijven en werknemers hinder ondervinden van het stakersrecht maakt inherent deel uit van het stakersrecht zelf.
Zoals ook stakerspikketten inherent deel uitmaken van de uitoefening van het stakersrecht."

Mag ik deel uit maken van een “stakingspiket”?

Ja.
Volgens de rechtspraak van de Internationale Arbeidsorganisatie, mag "het feit deel te nemen aan een stakingspiket en het met overtuiging doch vredelievend aanzetten van de andere werknemers om niet naar hun werkplek te gaan niet beschouwd worden als een illegale actie".
Het piket is onvoorwaardelijk verbonden met het stakingsrecht.

Nochtans wordt dit recht door individuele werkgevers en patrookfederaties in vraag gesteld.

Mag ik deel uitmaken van een "wegblokkade"?

Het verstoren van het verkeer op de openbare weg doe je best enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden.
Bedenk dat vanuit het oogpunt van de openbare ordehandhaving de overheid in dergelijke gevallen altijd kan ingrijpen.

Wat moeten we doen als een gerechtsdeurwaarder aan het piket verschijnt?

Een gerechtsdeurwaarder is een ambtenaar die door de staat gemachtigd is om gerechtelijke beslissingen officieel mede te delen en toe te zien op de naleving ervan.

In ons geval heeft een gerechtsdeurwaarder dus een dubbele opdracht.

1. De personen die op een piket aanwezig zijn in kennis te stellen van het bevel van de rechter om vrije toegang te verlenen tot het bedrijf.
Dit is doorgaans het gevolg van een bevelschrift op eenzijdig verzoekschrift: een uitzonderlijke procedure waarbij een persoon aan een rechter vraagt om dringend een einde te maken aan de aantasting van zijn rechten.
De rechter beslist dan zonder naar de argumenten van de tegenpartij te luisteren.
In ons geval beslist de rechter op vraag van de werkgever zonder naar de argumenten van de vakbond te luisteren.

2. De beslissing van de rechter laten uitvoeren.

De grechtsdeurwaarder kan vergezeld zijn van politiemensen.

Hoe reageren ten aanzien van de gerechtsdeurwaarder?

De deurwaarder kan en zal waarschijnlijk naar je identiteit vragen, maar hij kan je niet verplichten om je identiteit bekend te maken.
Enkel de politie kan dat. Maar ze moeten wel een reden hebben, bv ordeverstoring.
Deelname aan een piket is geen voldoende reden.

Als je verzonnen gegevens opgeeft, zoals "Ik heet Koopkracht en "ik woon op het adres van het VBO", dan moet hij het daarmee doen.
Al zal hij waarschijnlijk naar een andere lid van de stakerspost gaan.

Verwittig je vakbondsecretaris om een kopie van het bevelschrift in ontvangst te nemen.
Als er geen vakbondssecretaris aanwezig is, kan een lid van de delegatie ingeschakeld worden.
In dat geval breng je best zo snel mogelijk de secretaris op de hoogte. Het bevelschrift vermeldt of de deurwaarder een beroep kan doen op de politie.

Is er politie aanwezig, probeer dan hen te overtuigen om in het PV op te nemen dat het piket vreedzaam is.

Vermijd provocaties en ga er ook niet op in.

Kan mijn baas mij ontslaan indien ik staak?

Neen.
Deelname aan een staking nooit een reden zijn tot ontslag.
De werkgever mag een arbeidscontract niet opzeggen ten gevolge van de deelname aan een staking.
Het arbeidscontract wordt gewoon tijdelijk opgeschorst tijdens de staking.
Met andere woorden, je ontvangt voor die dag geen loon. Ter compensatie betalen wij je een stakersvergoeding.

Mag mijn werkgever een beroep doen op uitzendkrachten om de stakers te vervangen?

Neen!
Een uitzendkantoor mag geen uitzendkrachten tewerk stellen of aan het werk houden bij een gebruiker in geval van staking.
Bovendien moet de gebruiker het uitzendkantoor inlichten dat er binnen zijn bedrijf een sociaal conflict aan de gang is.
Het uitzendkantoor mag na deze verwittiging geen uitzenkrachten meer naar de gebruikende onderneming sturen.
Als ze dit toch doet, kan de erkenning van het betrokken uitzendkantoor eventueel ingetrokken worden.

Blijven uitzendkrachten toch tewerkgesteld in een bedrijf in staking,
dan wordt de uitzendkracht beschouwd als zijnde gebonden aan de gebruiker met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Mijn werkgever deelt me mee dat ik word opgevorderd. Kan dit?

Ja.
Vermit staken een recht is, kan een werkgever in principe een stakende werknemer niet dwingen om het werk te hervatten.
In welbepaalde gevallen kan de werkgever personeel opvorderen voor prestaties van algemeen belang (vb. ziekenhuis) of voor minimumprestaties.
Dit zijn prestaties die noodzakelijk zijn om sommige dringende werken uit te voeren.
De werkgever kan hierover echter niet zelf beslissen. De beslissing word genomen ofwel door het bevoegd paritair comité ofwel door de minister.
Ook bij het Rode Kruis bestaat zo'n regeling van minimumbezetting!

Heb ik recht op een vergoeding voor de stakingsdag?

Ja.
Als lid van de ABVV/BBTK heb je recht op een stakingsvergoeding die je loonverlies gedeeltelijk dekt, op voorwaarde dat de staking erkend wordt.
Contacteer dus je BBTK-afgevaardigde. Hij/zij zal je een stakerskaart laten invullen die onder meer je persoonlijke en je betalingsgegevens bevat.
Deze stakersvergoeding compenseert natuurlijk niet een volledige dagloon.
Staking is geen dagje verlof. Integendeel! Het is een inlevering van de werknemers omwille van solidariteit.
Nog geen lid van BBTK? Klik hier en sluit je aan!

Plichten van de staker.

Ik mag in geen geval geweld gebruiken, noch fysiek noch materieel (ten opzichte van personen en goederen van de onderneming), ik mag me niet laten uitdagen door de vertegenwoordigers van de directie, niet-stakers of derden, ik moet een verantwoordelijke houding aannemen, de dialoog boven alles stellen en de redenen van de staking verduidelijken.

Ik moet mijn werkgever op de hoogte brengen van het feit dat ik staak.

In geval van problemen bij een staking (deurwaarder, politieoptreden, provocaties, geweld,…)
contacteer ik onmiddellijk mijn syndicale afgevaardigde of mijn BBTK-secretaris.

Ten slotte:

Staken is geen pretje. Als we staken is het omdat we niet anders kunnen.

Meer info?
Klik hier en download het document "De tien basisrechten van de staker"
(In samenwerking met: www.progresslaw.net)

En denk eraan...

Je staat er niet alleen voor!

Terug naar de inhoud