C.P.B.W. - RK-ABVV

Ga naar de inhoud

C.P.B.W.

Voorstelling

1. Wat is het CPBW?

Het CPBW – kortweg Preventiecomité – vroeger bekend als Comité voor Veiligheid en Gezondheid, is een overlegorgaan, net zoals de Ondernemingsraad. Niet te verwarren met Interne en Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk: die leveren een service aan het bedrijf.

2. Wat is het werkterrein van het CPBW?

De veiligheid en gezondheid van de werknemers – dus het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten – en ook het milieu binnen en buiten de onderneming.

3. Waarover beslist het CPBW?

Over een beperkt aantal aangelegenheden. Onder meer over de preventieadviseur van de Interne Dienst (minimumprestaties, aanstelling, vervanging) en van de Externe Dienst (vervanging adviseur). Verder richt het CPBW een ‘beperkte afvaaardiging’ op, een mobiele brigade voor noodgevallen.

4. Wat controleert het CPBW?

  • de toepassing van de wetten en reglementering inzake preventie op het werk;

  • de uitvoering van het globaal vijfjarenpreventieplan en het Jaarlijks Actieplan (JAP);

  • het milieubeleid van de werkgever;

  • de werkzaamheden van de Interne en Externe Dienst voor Preventie. Verder spoort het CPBW risico's op. Het CPBW moedigt ook een beter beleid en uitvoering ervan aan.


5. Waarover geeft het CPBW advies?

Het CPBW geeft advies over:

  • het jaarlijks Actieplan (JAP): de jaarlijkse opvolging en uitwerking van het vijfjaren preventieplan;

  • over de keuze, aankoop, onderhoud van beschermingsmiddelen;

  • ook over de samenstelling van de Interne Dienst en de taakverdeling tussen de Interne en Externe Dienst voor Preventie verleent het Comité advies, en over de opdrachten die aan de Externe Dienst worden toevertrouwd.


6. En waarover krijgt het preventiecomité informatie?

Over alles waarover het advies verstrekt, dat spreekt vanzelf, maar ook over milieu-aspecten.

7. Wat doet het CPBW nog?

Nieuwe werknemers onthalen en ook individuele klachten over veiligheid en gezondheid onderzoeken.

8. Wie zit in het CPBW?

Het CPBW bestaat uit een afvaardiging van de werkgevers – die is aangeduid, en een van de werknemers verkozen via vierjaarlijkse sociale verkiezingen. Beide afvaardigingen tellen evenveel leden: paritaire samenstelling. Geen raad zonder een voorzitter en een secretaris. Tel daarbij deskundigen, met enkel een raadgevende stem. Op uitnodiging - en mits onderlinge toestemming – kunnen mensen van buiten het CPBW deelnemen aan een vergadering.

9. Belang voor de vakbond?

De wetten en reglementen ‘ter voorkoming en bescherming inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk’ zijn strikte minimumregels. Het kan ongetwijfeld beter. Via het CPBW kan de vakbond het preventiebeleid volgen en adviezen formuleren.

Wie zetelt er namens ABVV in het CPBW?

Dienst voor het Bloed:

Effectief:

Plaatsvervanger:

Shu Woeng Lee

Humanitaire diensten:

Effectief:

Plaatsvervanger:Terug naar de inhoud